Larry’s Fraud Report on the Radio

 • LexisNexis-detroit-news     
 • LexisNexis-forbes     
 • LexisNexis-sun-times     
 • LexisNexis-tampa-tribune-exploded     
 • LexisNexis-tampa-tribune-seized     
 • LexisNexis-tennessee-tv-station     
 • 121411-LEXIS-NEXIS-tax-refunf-fraud-prisoners     
 • 121511-LEXIS-NEXIS-federal-retirement-fraud     
 • 122011-LEXIS-NEXIS-student-loan-fraud     
 • 112911-LEXIS-NEXIS-kalamazoo     
 • 113011-LEXIS-NEXIS-press-and-sun     
 • 120811-LEXIS-NEXIS-55-indicted-in-tax-refund-scam     
 • 120711-LEXIS-NEXIS-food-stamps-kansas     
 • 120111-LEXIS-NEXIS-tax-law-home     
 • 121311-LEXIS-NEXIS-ssa-disability-fraud